Соціологічна методологія у соціальній політиці: вітчизняний досвід та перспективи використання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Pavlega O.S. Sociological methodology in social policy: domestic experience and prospects of using. – Qualification research paper, manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Sociology: Speciality 22.00.04 – Special and Branch Sociologies (Sociology). – Odessa I.I. Mechnikov National University, , V. N. Karazin Kharkiv National University, the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 20210. The dissertation presents the results of the analysis of domestic experience and prospects for the using of sociological methodology in social policy. The essence of social policy as a system is determined, sociology of social policy is considered as branch sociology, the methodology of social policy research is substantiated, the main directions of social policy as a state policy in the sphere of social relations are considered.

Опис

У дисертації представлено результати аналізу вітчизняного досвіду та перспектив використання соціологічної методології в соціальній політиці. Дисертація містить авторські тези щодо розуміння законів функціонування соціальної сфери, на які необхідно спиратися при вивченні соціальних відносин та соціальних процесів. Визначена роль соціологічної інформації у соціальній політиці; схарактеризовано технологію захисту прав людини в системі соціальної політики та розглянуто соціальну політику як засіб консолідації суспільства. Соціальна політика розглянута крізь призму соціального розвитку та соціального управління. Останнє розглядається як управління, яке здійснюється з урахуванням потреб інтересів і цінностей соціальних груп, як управління соціальними відносинами. Встановлені три головні функції соціальної політики: економічна, політична і стратегічна.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Sociology, соціологія, соціальна політика, соціально-правові відносини, соціальний розвиток суспільства, соціологічна інформація, sociology, social policy, social and legal relations, social development of society, sociological information

Бібліографічний опис

Павлєга, Олена Сергіївна. Соціологічна методологія у соціальній політиці: вітчизняний досвід та перспективи використання : дисертація ... кандидата соціологічних наук (спеціальність 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології) / О.С. Павлєга ; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. - Харків, 2021. - 221 с.