Артхаусний кінематограф як соціокультурний феномен : дисертація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вивченню артхаусного кінематографу як соціокультурного феномену. Актуальність обраної теми обумовлена, з одного боку, необхідністю подолання кризи в сучасному соціогуманітарному дискурсі кінодосліджень, пов’язаної з нехтуванням можливістю аналізу артхаусного кіно як соціокультурного феномену, що призводить до розуміння кіно виключно як мистецької категорії, з іншого – існуванням запиту на дослідження артхаусного кіно одночасно як чинника формування та інструменту відображення ціннісно-нормативних установок сучасного українського суспільства, що знаходиться на етапі розвитку та трансформації. Відзначено доцільність проведення комплексного емпіричного дослідження, спрямованого на визначення цінніснонормативного змісту основного потоку артхаусних фільмів в українському кінопрокаті, а також глядацької аудиторії, яка є споживачем такого кінематографічного продукту.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History of science, дисертація, кинематограф, артхаусный кинематограф, социология кинематографа, социокультурный подход, структурно-функциональный подход, социальный институт, социальный портрет, зрительская аудитория

Бібліографічний опис

Коновалов О. Є. Артхаусний кінематограф як соціокультурний феномен. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології (соціологічні науки). – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2018.