Розробка програми індивідуального, особистісного та професійного саморозвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Розробка програми індивідуального, особистісного та професійного саморозвитку вказує на доведену залежність здоров’я людини від її духовного стану. Саме духовність організує загальну систему нашої життєдіяльності, резерви здоров’я людини знаходяться в ній самій: це, насамперед, наявність високої мети, що надихає її на довгу сильну творчість, мобілізує всі її сили й допомагає долати часто тяжкі недуги, виховує волю, дисциплінованість, організованість, віру у власні сили й можливості. Разработка программы индивидуального, личностного и профессионального саморазвития указывает на проверенную зависимость здоровья человека от ее духовного состояния. Также духовность организует общую систему нашей жизнедеятельности, резервы здоровья человека находятся в ней самой: это, прежде всего, наличие высокой цели, которая вдохновляет его на долгое сильное творчество, мобилизирует силы и помогает одолеть болезни, воспитывает волю, дисциплинированность, организованность, веру в собственные силы и возможности. The program of individual, personal and professional self-development specifies in the checked up dependence of health of the person on his spiritual condition and presenting this article. Also spirituality will organize general system of our ability to live, reserves of health of the person are in he: it, first of all, presence of high aim which inspires him on long strong creativity, mobilize forces and helps to overcome illnesses, brings up will, discipline, organization, belief in own forces and possibilities.

Опис

Ключові слова

індивідуальне здоров’я, складові здоров’я, саморозвиток

Бібліографічний опис

Тимченко А.М. Розробка програми індивідуального, особистісного та професійного саморозвитку / А.М. Тимченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 862. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 6. – С. 138 – 142