Розвиток уявлень про вплив середовища на людину

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У наш час при вивченні взаємин людини й навколишнього середовища застосовується біхевіористський підхід, а пояснення просторових аспектів поведінки розглядається в першу чергу через аналіз когнітивних процесів, що лежать в основі поведінки. Людина й середовище оточення бачиться в стані динамічної взаємодії. Характеристики природного середовища повинні були розглядатися силами, непідвласними контролю, їх уважали константою на відміну від залежної величини — поводження людини. Але як у цьому випадку досліджувати естетичний і символічний зміст ландшафту? In our time at the study of mutual relations of man and him environment behaviorist’s approach is used, and explanation of spatial aspects of conduct is examined above all things through the analysis of cognitively processes, lying in basis of conduct. A man and environment of surroundings is seen in a state of dynamic co-operation. Descriptions of natural environment must were be examined forces, which are uncontrolled, they were considered a constant unlike a dependent size — conducts of man. But how in this case to probe aesthetic and symbolic sense of landscape?

Опис

Ключові слова

біхевіористський підхід, образ середовища, природний і культурний ландшафт, енвайронменталізм, символічний зміст ландшафту, теорія середовища, behaviorist’s approach, image of environment, natural and cultural landscape, science of environment, symbolical contents of a landscape, theory of environment

Бібліографічний опис

Мірошниченко В.В. Розвиток уявлень про вплив середовища на людину / В.В. Мірошниченко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 864. Сер.: Геологія–географія-екологія. – Вип. 30. – С. 215–221.