Метод транскритики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Дана стаття присвячена аналізові трансцендентального виміру ніщо суб’єкта в його взаємодії зі світом, який детермінований капіталізмом. Паралакс, який відкривається на межі того, що Кант назвав „річ-у-собі”, паралакс між суб’єктивною позицією та позицією інших – є одним з основних моментів для розуміння специфіки методу транскритики. Суб’єкт, включений в капіталістичні відносини, потрапляє в поле підозри, яке можна назвати „тотальною домінацією ще непізнаного”. Через це в статті стверджується необхідність пропедевтичного рефлексивного акту, який дозволить виявити поле підозри, вплив якого блокує практичні потуги людини до зміни світу. Эта статья посвящена анализу трансцендентального измерения ничто субъекта в его взаимодействии с миром, который определен капитализмом. Параллакс, который открывается на грани того, что Кант назвал «вещь-в-себе», параллакс между субъективной позицией и позицией других является одним из основных моментов для понимания специфики метода транскритики. Субъект, который включен в капиталистические отношения, попадает в поле подозрения, которое можно назвать «тотальным доминированием еще непознанного». Поэтому, в статье утверждается необходимость пропедевтического рефлексивного акта, который позволит выявить поле подозрения, влияние которого блокирует практические усилия человека по изменению мира. This article analyzes the transcendental dimension of the subject is nothing in its interaction with the world, which is defined by capitalism. Parallax, which opens on the verge of what Kant called the "thing-initself", the parallax between the subjective position and that of others is one of the main points for understanding the specificity of the method of transcritique. The subject, which is included in the capitalist relations, comes into the suspicion that might be called "total domination still unknown". Therefore, the paper argues the need for propaedeutic reflexive act, which will reveal the suspected field, whose influence is blocking the practical man's efforts to change the world.

Опис

До десятиріччя філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

transcritique, method, parallax, transcendental dimension, транскритика, метод, паралакс, трансцендентальний вимір

Бібліографічний опис

Завгородній Р.О. Метод транскритики / Р.О. Завгородній // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 984. Сер. Філософія. Філософські перипетії. – Вип. 44. – С. 61–66.