Метаморфози структури губернської надзвичайної комісії на Україні: причини та наслідки (на матеріалах Харківської губернської надзвичайної комісії, 1919-1922 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті досліджується проблема ефективності діяльності Надзвичайної комісії в контексті успішного утвердження при владі більшовиків. Розглянуто зміни в структурі губернської надзвичайної комісії як реакцію керівництва на актуалізацію певного типу загроз для влади більшовиків. Виявлено, що організаційна гнучкість ЧК стала однією з передумов перемоги більшовиків на Україні. В статье исследуется проблема эффективности деятельности Чрезвычайной комиссии в контексте успешного утверждения у власти большевиков. Рассмотрены изменения в структуре губернской чрезвычайной комиссии как реакция руководства органа на актуализацию определенного типа угроз для власти большевиков. Установлено, что организационная гибкость ЧК стала одним из условий победы большевиков на Украине. Metamorphosis of the structure of the provincial Extraordinary Commission in Ukraine: causes and consequences (on the materials of the Kharkiv Provincial Extraordinary Commission, 1919- 1922.). The paper is devoted to the problem of effectiveness of activity the Extraordinary Commission in the context of the successful approval of the Bolsheviks in power. The author considered changes in the structure of the Extraordinary Commission as a management response of its guide. The author found that organizational flexibility Cheka became one of the conditions for victory of the Bolsheviks in Ukraine.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, надзвичайна комісія, структура, губернська НК, повітова НК, метаморфози, the Extraordinary Commission, structure, provincial Cheka, district Cheka, мetamorphosis

Бібліографічний опис

Труш Світлана. Метаморфози структури губернської надзвичайної комісії на Україні: причини та наслідки (на матеріалах Харківської губернської надзвичайної комісії, 1919-1922 рр.) / Світлана Труш // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2013. – Вип. 16. – С. 168-176.