Боротьба міліції з розповсюдженням самогоноваріння на Харківщині у роки НЕПу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті автор розглядає основні заходи профілактичного та оперативного характеру, вживані харківською міліцією задля протидії розповсюдженню на Харківщині самогоноваріння в умовах здійснення нової економічної політики. Певні успіхи у боротьбі з цим явищем мали місце, однак системної протидії самогоноварінню досягти не вдалося. Це пояснюється цілим комплексом факторів: в умовах «ножиць цін» з метою підвищення прибутковості свого господарства, селяни переробляли зерно на самогон; відсутність можливості культурного проведення дозвілля для більшості населення тощо. В статье автор рассматривает основные меры профилактического и оперативного характера, применяемые харьковской милицией для противодействия распространению на Харьковщине самогоноварения в условиях осуществления новой экономической политики. Определенные успехи в борьбе с этим явлением имели место, однако системного противодействия самогоноварению достичь не удалось. Это объясняется целым комплексом факторов: в условиях «ножниц цен» с целью повышения прибыльности своих хозяйств, крестьяне перерабатывали зерно в самогон; отсутствие возможности культурного проведения досуга для большей части населения и др. The article focuses on the key measures of preventive and operative nature which were used by Kharkiv police to prevent the spreading of hooch making in Kharkiv region during the period of the New Economic Policy. Some progress in the fight against this phenomenon was made, but the system of hooch making was not broken. A number of factors didn’t permit to stop the hooch making: to improve the profitability of their farms farmers processed grain brew, lack of cultural opportunities of entertainment for most people and so on.

Опис

Ключові слова

самогоноваріння, алкоголізм, злочинність, міліція, неп, самогоноварение, алкоголизм, преступность, милиция, нэп, hooch, alcoholism, crime, police, NEP

Бібліографічний опис

Чернуха О. В. Боротьба міліції з розповсюдженням самогоноваріння на Харківщині у роки НЕПу / О. В. Чернуха // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2014. - № 1138: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 19. - С. 73-76.