Постать М. Хвильового у нарисі А. Любченка «Його таємниця»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті схарактеризовано особливості індивідуально-авторської концепції постаті М. Хвильового (на матеріалі нарису «Його таємниця» А. Любченка); розкрито тематику й проблематику, подієве тло; досліджено мотивну структуру та семантику заголовка аналізованого твору; розглянуто нарис «Його таємниця» в контексті інших творів А. Любченка; проведено паралелі між життям і творчістю М. Хвильового та А. Любченка. В статье охарактеризованы особенности индивидуально-авторской концепции образа Н. Хвылевого (на материале очерка «Его тайна» А. Любченко); раскрыты тематика и проблематика, событийный фон; исследованы мотивная структура и семантика заголовка анализируемого произведения; очерк «Его тайна» рассмотрен в контексте других произведений А. Любченко; проведены параллели между жизнью и творчеством Н. Хвылевого и А. Любченко. The article characterizes the peculiarities of the individual author concept of the image of N. Khvylyovyi (on the basis of the material of the essay “His secret” by A. Lyubchenko); reveals the subject matter and the range of problems, event background; studies the motif structure and the semantics of the heading of the work which is being analyzed; the essay “His secret” is examined in the context of other works by A. Lyubchenko; parallels between the lives and the works by N. Khvylyovyi and A. Lyubchenko have been drawn.

Опис

Шураєва Надія Борисівна, к.філол.н., викл, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

нарис, постать, заголовок, мотив, портрет

Бібліографічний опис

Шураєва Н.Б. Постать М. Хвильового у нарисі А. Любченка «Його таємниця» / Н.Б. Шураєва // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 989. Сер.: Філологія. – Вип. 63. – С. 98 - 103