Вплив високого тиску на температурну залежність псевдощілини слабко допованих киснем монокристалів YBa2Cu3O7-δ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В роботі досліджено вплив високого тиску на провідність в базисній площині ВТНП-монокристалів YBa2Cu3O7-δ з нестачею кисню. Встановлено, що надлишкова провідність (Т) монокристалів YBa2Cu3O7-δ у широкому інтервалі температур Tf<Т<T* підкоряється експоненціальній температурній залежності. При цьому описання надлишкової провідності за допомогою співвідношення Δ~(1-Т/Т*)exp(Δ*ab/T) може бути інтерпретоване в термінах теорії середнього поля, де Т* представлена, як середньопольова температура надпровідного переходу, а температурна залежність псевдощілини задовільно описується в рамках теорії кросовера БКШ-БЕК. Збільшення прикладеного тиску приводить до ефекту звуження температурного інтервалу реалізації ПЩ-режиму, тим самим, розширюючи область лінійної залежності (Т) у ab-площині. In present work the effect of high pressure on conductivity in the base plane of oxygen deficient YBa2Cu3O7-δ single crystals was investigated. The excess conductivity Ds(Т) for the YBa2Cu3O7-δ single crystals shows exponential dependence in the wide temperature range Tf<Т<T*. In addition ratio Δs~(1-Т/Т*)exp(Δ*ab/T) can be interpreted in the mean field theory, where Т* represents as mean field temperature of superconducting transition and temperature dependence of the pseudogap can be described satisfastionaraly in term of crossover BSC-BEK theory. The increase of the enclosed pressure brings narrowing over of temperature interval of realization of the PG-mode to the effect, the same, extending the region of linear dependence (Т) in ab-plane. В работе исследовано влияние высокого давления на проводимость в базисной плоскости ВТСП-монокристаллов YBa2Cu3O7-δ с недостатком кислорода. Установлено, что избыточная проводимость (Т) монокристаллов YBa2Cu3O7-δ в широком интервале температур Tf<Т<T* подчиняется экспоненциальной температурной зависимости. При этом описание избыточной проводимости при помощи соотношения Δ~(1-Т/Т*)exp(Δ*ab/T) может быть интерпретировано в терминах теории среднего поля, где Т* представлена, как среднеполевая температура сверхпроводящего перехода, а температурная зависимость псевдощели удовлетворительно описывается в рамках теории кросовера БКШ-БЭК. Увеличение прилагаемого давления приводит к эффекту сужение температурного интервала реализации ПЩ-режима, тем самым, расширяя область линейной зависимости (Т) в ab-плоскости.

Опис

Ключові слова

excess conductivity, hydrostatical pressure, YВaCuO single crystals, high temperature superconductivity, crossover, pseudogap state, надлишкова провідність, гідростатичний тиск, монокристали YВaCuO, високотемпературна надпровідність, кросовер, псевдощілинний стан

Бібліографічний опис

Вплив високого тиску на температурну залежність псевдощілини слабко допованих киснем монокристалів YBa2Cu3O7-δ / А.А. Завгородній, Р.В. Вовк, М.О. Оболенський, О.В. Самойлов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – №859. Сер.: Фізична. «Ядра, частинки, поля». – Вип. 2(42). – С. 109 - 112