Ідеологізація картини світу в «радянських прислів'ях і приказках»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Розглянуто так звані «радянські прислів'я та приказки» – штучні псевдонародні паремійні конструкти ідеологічного характеру зафіксовані в збірниках тоталітарної доби. Простежено, на які саме зміни в народній картині світу було спрямовано зусилля в радянський період, яка концептуалізація дійсності вважалася «правильною». З'ясовано деякі мовні й когнітивні засоби процесу який тут названо імплантацією ідеологем. Підкреслено роль аналізованих мовних витворів у намаганнях засвідчити «природність» радянської ідеології для народної картини світу. So-called «Soviet proverbs and sayings» — artificial pseudo-folklore paremial constructs of ideological nature, recorded in the collections of totalitarian time, are considered. The changes in folk picture of the world intended in the Soviet period are tracked as well as the «right», desired conceptualization of the reality. Some lingual and cognitive means of the process named here ideologemes implantation are found out. The role of the analyzed lingual means in the endeavour to certify the «naturalness» of Soviet ideology for folk picture of the world is emphasized.

Опис

"Любові Григорівні з вдячністю за те, про що спілкуємось у різний час від пори моїх перших перебувань в університетських аудиторіях. Тобто — лексичну і життєву семантику". Трифонов Роман Анатолійович, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

мовна картина світу, концептуальна картина світу, радянська мова, ідеологема, трансформація

Бібліографічний опис

Трифонов Р.А. Ідеологізація картини світу в «радянських прислів'ях і приказках» / Р.А. Трифонов // У вимірах слова : збірник наукових праць (до ювілею професора кафедри української мови Л.Г. Савченко). – X. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2009. – С. 131 – 139