Медиатизация политики и демократизация

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В статье анализируется взаимосвязь двух важнейших характеристик современного общества. С точки зрения технологий это общество определяется как информационное, а в сфере политической его отличительной чертой является демократизация. Развитие информационных технологий ведет к медиатизации политики, влияние которой на развитие демократии неоднозначно. Следствием формирования «теледемократии» является упадок роли партий и утрата политической субъектности простыми гражданами, тогда как Интернет способствует активизации социальных движений и демократизации публичной сферы. У статті аналізується взаємозв’язок двох найважливіших характеристик сучасного суспільства. З точки зору технологій це суспільство визначається як інформаційне, а в політичній сфері його відмінною рисою є демократизація. Розвиток інформаційних технологій призводить до медіатизації політики, вплив котрої на розвиток демократії неоднозначний. Наслідком формування «теледемократії» є занепад ролі партій та втрата політичної суб’єктності звичайними громадянами, тоді як Інтернет сприяє активізації соціальних рухів і демократизації публічної сфери. The paper presents analysis of the relationship between two important features of contemporary society. It is characterized as information society taking into account the impact of information technology on social development, and as for the political sphere it’s distinctive feature is democratization. The development of information technologies leads to mediatization of politics, which influence on the development of democracy is ambiguous. The formation of «teledemocracy» calls forth the decline of political parties and the loss of political subjectivity by ordinary citizens, while the Internet helps to enhance the social movements and democratization of public sphere.

Опис

До десятиріччя філософського факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

mediatization of politics, democratization, television, Internet, social movements, political parties, медиатизация политики, демократизация, телевидение, Интернет, социальные движения, политические партии

Бібліографічний опис

Ершова Т.С. Медиатизация политики и демократизация / Т.С. Ершова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 984. Сер. Філософія. Філософські перипетії. – Вип. 44. – С. 140-147.