Реклама як документ доби: історія і сучасність у дзеркалі реклами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Досліджено базові параметри і варіанти відображення різних сфер життя людини й соціуму в сучасному рекламному міфі, визначено основні типи і креативно-функціональні різновиди показу-документування матеріальної, соціальної та духовної сфер життя в українській рекламі. Вивчено здатність рекламних текстів до транслювання, формування й руйнування суспільних стереотипів та до участі у процесі соціалізації особи. The base parameters and options of reflection of different spheres of human life and society in modern advertising myth, definition of the main types and creative-functional versions of display documenting of material, social and spiritual spheres of life in Ukrainian advertising are examined. An ability of advertising texts to translati, formate and destruct of public stereotypes and to participate in process of personality socialization is studied.

Опис

Хавкіна Любов Марківна — доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

реклама, рекламний міф, рекламна ідея, сфери життя, реципієнт, соціальні стереотипи, креатив, advertising, advertising myth, advertising idea, life spheres, recipient, social stereotypes, creative

Бібліографічний опис

Хавкіна Л.М. Реклама як документ доби: історія і сучасність у дзеркалі реклами / Л.М. Хавкіна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1027. Сер.: Соціальні комунікації. – Вип. 4. – С. 226-231.