Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до здорового стилю життя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Анотація

Стаття присвячена проблемам формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів вищих навчальних закладів до здорового стилю життя. Розкрито зміст та сутність поняття “здоровий стиль життя”. У процесі дослідження з’ясовано, що здоровий стиль життя сучасної молоді має формуватися на засадах ціннісного ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, бути орієнтованим на збереження та зміцнення здоров’я, що з часом стане невід’ємної частиною повсякдення. У роботі представлено результати впливу педагогічної технології на формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до здорового стилю життя. Впровадження педагогічної технології в навчальний процес передбачало засвоєння студентами експериментальної групи необхідних знань, умінь, напрацювання особистісних якостей, здатності визначати чіткі й адекватні поточні та кінцеві цілі своєї оздоровчої діяльності. Отримані дані дозволяють стверджувати, що на усіх рівнях (високий, середній, низький) експериментальної групи спостерігається інтенсивна позитивна динаміка у стані сформованості у студентів мотиваційно-ціннісного ставлення до здорового стилю життя. Робиться висновок про ефективний вплив педагогічної технології на формування усвідомленого та мотивованого ставлення студентів до здоров’я.

Опис

The article is devoted to the problems of formation of motivational and value attitude among students in institutes of higher learning to a healthy lifestyle. The content and essence of the concept “healthy lifestyle” have been uncovered. In his research the author has determined that healthy lifestyle must be formed in terms of value attitude to own health and health of others and must be oriented to health protection and health promotion being an integral part of everyday life. The results of impact of educational technology on the formation of motivational and value attitude of students to a healthy lifestyle have been performed. The use of educational technology in teaching and learning process assumed the mastering of necessary knowledge and skills among the experimental group of students, the development of personal qualities, the capacity to define distinct, current, adequate and ultimate goals of its recreational activities. The data obtained from the experimental group at all levels (high, medium, low) confirm the intensive positive dynamics of motivational and value attitude among students to a healthy lifestyle. The author concludes about the impact of educational technology on the formation of responsible and motivational attitude of students to the health.

Ключові слова

здоровий стиль життя, мотиваційно-ціннісне ставлення, студенство

Бібліографічний опис

Парфіненко Т. О. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до здорового стилю життя / Парфіненко Т. О. / Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія: Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 129. – С. 155-165.