Національний суверенітет в неовеберіанських теоріях держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна

Анотація

Дисертація присвячена аналізу національного суверенітету в рамках неовеберіанських теорій держави, які репрезентують макроісторичну політологічну перспективу досліджень суверенітету. Відзначаються особливості формування, розповсюдження й трансформації національних суверенітетів. Підкреслюється взаємозв’язок між національним суверенітетом, капіталізмом, установленням державної монополії на застосування насилля й демократичними інститутами. Виявлено специфічні риси раціонально-бюрократичної логіки функціонування державних інститутів, яка формується внаслідок розмежування економіки й політики. Розглядається обумовленість траєкторії розвитку пострадянських політичних режимів специфікою радянської модернізації.

Опис

Gaiko O.S. National Sovereignty in Neo-Weberian Theories of State. – Manuscript. Thesis for receiving the scientific degree of the Candidate of Political Sciences, specialty 23.00.01 – Theory and History of Political Science. – V.N. Karazin Kharkiv National University, Kharkiv, 2018. The thesis is devoted to the analysis of national sovereignty within the framework of neo-Weberian theories of the state, which represent the macro-historical political research perspective of sovereignty. The specificities of the formation, distribution and transformation of national sovereignty are noted. The relationship between national sovereignty, capitalism, the establishment of a state monopoly on the use of violence and democratic institutions is emphasized.

Ключові слова

Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES, національний суверенітет, неовеберіанські теорії держави, капіталізм, держава сучасного типу, раціонально-бюрократичні інститути, демократія, монополія на застосування насилля, централізація, national sovereignty, neo-Weberian theories of the state, capitalism, state of the modern type, rational-bureaucratic institutes, democracy, monopoly on the use of violence, centralization

Бібліографічний опис

Гайко О.С. Національний суверенітет в неовеберіанських теоріях держави. –Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018.