Особливості функціонування фінансово-кредитної системи в Донбасі упродовж 1920-х рр.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотація

Стаття присвячена комплексному аналізу розвитку фінансово-кредитної системи в Донбасі упродовж 1920-х рр. Звернено увагу на організацію мережі банківсько-кредитних установ задля кредитування, спричиненого розвитком товарно-грошових відносин. Висвітлені аспекти кредитування «Союздонбасейну». Підкреслено можливість пріоритетного користування вигідними кредитами кооперації. Враховано стан приватних власників відносно слабкої можливості користування кредитами. Акцентовано увагу на процес ліквідації приватних банківських установ. Відображені аспекти політики ліквідації посередницького кредитування наприкінці досліджуваного періоду. Статья посвящена комплексному анализу развития финансово-кредитной системы в Донбассе в 1920-х гг. Обращено внимание на организацию сети банковско-кредитных учреждений для кредитования, вызванного развитием товарно-денежных отношений. Освещены аспекты кредитования «Союздонбассейна». Подчеркнута возможность приоритетного пользования выгодными кредитами кооперации. Учтено положение частных собственников относительно слабой возможности пользования кредитами. Акцентировано внимание на процесс ликвидации частных банковских учреждений. Изображены аспекты политики ликвидации посреднического кредитования в конце исследуемого периода. The paper is dedicated to the complex analysis of the financial and credit system development in Donbass in the 1920’s. The attention is paid on the organization of bank and credit establishments for credit operations, caused by the development of trade and money relations. The aspects of «Soyuzdonbasseyn» crediting are shown. The opportunity of foreground using of advantageous cooperation credits is emphasized. The provision of private owners’ relatively weak ability to use credits is taken into consideration. The attention is focused on the process of liquidation of private banking institutions. The aspects of the policy of eliminating intermediary lending at the end of the study period are shown.

Опис

Ключові слова

банк, баланс, кредит, фінанси, Донбас, bank, balance, credit, finance, Donbass

Бібліографічний опис

Барабаш Ю.В. Особливості функціонування фінансово-кредитної системи в Донбасі упродовж 1920-х рр. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2013. – № 1055. – Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». – Вип. 16. – С. 41-45.