Карий у художніх світах української словесності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто функціонально-семантичні особливості епітета карий як важливого складника означального простору української словесності ХІХ-ХХ століть. Виявлено й схарактеризовано семантику карого в українській народній пісні. Простежено способи й форми його індивідуально-авторської рецепції. Досліджено структурні та семантичні перетворення означення карий в індивідуальних художніх системах, окреслено епітетну парадигму з аналізованим словом, описано його символіку й текстотвірні функції.

Опис

Functional and semantic peculiarities of an epithet hazel as an important constituent of determinative area of Ukrainian literature in XIX and XX centuries are considered in the article. There semantics of hazel in Ukrainian folk song was revealed and characterized. Means and forms of its individual and author's reception were traced back. Structural and semantic transformations of an attribute hazel in individual belles-lettres systems were studied, epithet paradigm with the analyzed word, its symbolic and text-making functions were framed.

Ключові слова

поетична мова, фольклор, епітет, образ, символ, семантика, ідіостиль

Бібліографічний опис

Губарева Г.А. Карий у художніх світах української словесності / Г.А. Губарева, М.І. Філон // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С. 59–65.