Повсякденна поведінка студентства університетів України першої половини ХІХ століття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті подано аналіз особливостей щоденної поведінки студентів університетів підросійської України протягом першої половини ХІХ ст. З’ясовано передумови, які призводили до переважання заборонних заходів у системі освіти Російської імперії. Вивчення джерел та друкованих праць свідчить про несприйняття студентами шпигунських дій педелів, грубощів інспектури. Доведено, що більшість вчинків студентів мала в основі, як правило, підвищене почуття свідомості. В статье подан анализ особенностей ежедневного поведения студентов университетов подроссийской Украины на протяжении первой половины ХIХ ст. Выяснены предпосылки, которые приводили к преобладанию запретительных мероприятий в системе образования Российской империи. Изучение источников и печатных работ свидетельствует о невосприятии студентами шпионских действий педелей, грубости инспектуры. Доказано, что большинство поступков студентов имело в основе, как правило, повышенное чувство справедливости. The analysis of features of daily behavior of students of Russian Ukrainian universities during the first half of XIX century is given in this article. The prerequisites that caused prevalence of prohibited events in educational system of Russian Empire are ascertained. Investigation of sources and printed works shows that the students didn't perceive agents' espionage actions, inspection's rudeness. It's proved that majority of students' deeds was generally based on an increased sense of justice.

Опис

Ключові слова

правила поведінки, студентська форма, інспекція, педелі, карцер, правила поведения, студенческая форма, инспекция, педели, карцер, rules of behavior, student uniform, inspectorate, agents, carcer

Бібліографічний опис

Петровський В. В., Семененко В. І. Повсякденна поведінка студентства університетів України першої половини ХІХ століття // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 25. - С. 18-26.