Засади лінгвостилістичного аналізу оказіоналізмів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Вивчення поетичних оказіоналізмів різних типів (стилістичних, морфологічних, лексичних) спонукає дослідника обирати специфічні підходи до поетичного тексту та використовувати особливі методи аналізу (статистичний, аналіз оказіональних мовних фактів у зіставленні із нормативним слововживанням, лінгвостилістичний коментар). Запропоновані Ю. ІІІевельовим методологічні принципи і критерії аналізу неологізмів оригінальної поезії П. Тичини 1920-30-х років залишаються актуальними і для вивчення специфіки оказіоналізмів збірки для дітей «Казка на білих лапах» М. Вінграновського.

Опис

The study of different poetic occasional words (lexical, semantic, morphologic, word-formative) makes the researcher adopt a certain approach to select the material and to use specific techniques of linguostylistic analysis (statistical, analysis of occasional linguistic facts compared to standard usage, linguostylistic commentary). The methodological principles and criteria Prof. Shevelyov suggested for analyzing the neologisms in P. Tychyna's original poetry of 1920-30-s are still of importance for studying the occasional words in M.Wingranowsky's book for children A White-Pawerd Fairy Tale.

Ключові слова

лексичний оказіоналізм, морфологічний оказіоналізм, стилістичний оказіоналізм

Бібліографічний опис

Кудряшова М.В. Засади лінгвостилістичного аналізу оказіоналізмів / М.В. Кудряшова // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С. 79 – 81