Рівноваги сорбції та комплексоутворення на поверхні нітрогеновмісних слабко- та сильноосновних органо-кремнеземних аніонообмінників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-05-26

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню фізико-хімічних характеристик процесів у приповерхневому шарі сильно- та слабкоосновних нітрогеновмісних органо-кремнеземних аніонообмінників. Запропоновано процедуру для надійного визначення параметрів сорбційних рівноваг. Доведено, що в межах моделі полідентатного зв’язування можливо описати рівноваги сорбції та комплексоутворення із урахуванням впливу ефектів кооперативності та реального хімізму процесів. Моделювання рівноваг адсорбції хлоридів важких металів на поверхні сильноосновних нітрогеновмісних органо-кремнеземних аніонообмінників вперше здійснено з детальним описом рівноваг комплексоутворення у розчинах. Показано, що позитивні ефекти кооперативності зумовлені зменшенням ступенів утворення продуктів дисоціації солей з підвищенням концентрації сорбатів у розчинах. Доведено, що адсорбція аніонних барвників на поверхні слабко- та сильноосновних нітрогеновмісних органо-кремнеземних аніонообмінників відбувається за іонообмінним механізмом. На основі ормосилу, що містить комплекси закріплених амінів із Cu(II), виготовлено електрод для електрохімічного визначення нітрит-іонів. Показано, що інформація про протолітичні та комплексоутворюючі рівноваги за участю іммобілізованих аміногруп дозволяє визначити оптимальні умови використання електроду.

Опис

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry, Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry::Physical chemistry::Surface and colloid chemistry

Бібліографічний опис

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук 02.00.04 – фізична хімія