Методика навчання здоров’язбережувальних технологій студентів медичного університету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми навчання здоров’язбережувальних технологій студентів медичного університету. У дисертації з’ясовано суть поняття «здоров’язбережувальні технології», схарактеризовано структурні компоненти методичної готовності майбутнього лікаря до використання здоров’язбережувальних технологій, систематизовано основні наукові підходи, теоретичні положення, здобутки вітчизняного і зарубіжного досвіду навчання здоров’язбережувальних технологій студентів медичного університету. Здійснено проектування змісту навчання здоров’язбережувальних технологій студентів-медиків та видів пізнавальної активності студентів і способів їхнього включення у процес навчальної діяльності. Науково обґрунтовано методику навчання здоров’язбережувальних технологій студентів медичного університету і її моделі, розроблено систему науково-методичного забезпечення методики та проведено проектування засобів її реалізації.

Опис

Ключові слова

студенти-медики, здоров’язбережувальні технології, методика навчання, модель, майбутні лікарі, медичні університети, студенты-медики, здоровьесберегающие технологии, методика обучения, модель, будущие врачи, медицинские университеты, medical students, health-saving technologies, methods of teaching, model, future doctors, medical universities

Бібліографічний опис

Донченко В. І. Методика навчання здоров’язбережувальних технологій студентів медичного університету: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. - Харків, 2016. - 22 с.