Поняття «здоров’я» у ціннісно-смисловій структурі особистості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті вивчаються основні підходи до визначення місця цінності «Здоров’я» в аксіологічній системі сучасної людини. Проводиться аналіз динаміки ціннісних орієнтацій на прикладі осіб молодого та зрілого віку, зокрема, місця і значення цінності здоров'я в їх аксіологічній системі. Вивчається вплив валеологічних знань на об’єктивне та суб’єктивне ставлення особистості до власного здоров’я. Досліджується суб’єктивний компонент здоров’я як цінності, що виражається в перевагах, ціннісних орієнтаціях, мотивації поведінки по відношенню до здоров’я. Робляться висновки стосовно того, що здоров’я з віком набуває більшої цінності та значущості; валеологічна освіта та життєвий досвід є значущими чинниками для ціннісно-нормативного відношення особистості до здоров’я. В статье изучаются основные подходы к определению места ценности «Здоровье» в аксиологической системе современного человека. Проводится анализ динамики ценностных ориентаций в группах участников эксперимента, в частности, места и значения ценности здоровья в их ценностной системе. Исследуется субъективный компонент здоровья как ценности, т.е. отношение субъекта к своему здоровью, которое выражается в предпочтениях, ценностных ориентациях, мотивации в поведении по отношению к здоровью. This article discusses basic approaches which determinate the place of value "The Health" in the axiological system of modern man. It analyzes the dynamics of values orientations at the example of youth and adults, in particular the place and importance of health in their axiological system. It studies the effect of valeological knowledge’s to personality's objective and subjective attitude to their health. The author investigates the subjective component of health as a value which expressed in the benefits, values orientations and motivations of behavior in relation to health. The author draws conclusions that the health for the adult people becomes more important and significant; experience and valeological education are important factors for the valuenormative attitude to the personal health.

Опис

Ключові слова

здоров’я, ціннісно-смислова структура, ціннісні орієнтації

Бібліографічний опис

Салтан Г.О. Поняття «здоров’я» у ціннісно-смисловій структурі особистості / Г.О. Салтан // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2009. – № 876. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 7. – С. 15 – 19