Перипетії шляхетської долі: сторінки біографії Миколая Киселя та Миколая Мелешка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглядаються біографії офіцерів армії Речі Посполитої Миколая Киселя та Миколая Мелешка, які загинули під час облоги Вінниці 1651 року. Особливо акцентується увага на їх участі у війні проти козаків в Україні (1648–1657 рр.). У межах цієї статті було показано, що життєві шляхи польських ротмістрів Киселя та Мелешка мають багато спільних рис. Ці шляхтичі, цілком вірогідно, могли зустрічатися й до війни з козаками, причому у ті «мирні» часи вони належали до ворожих шляхетських угруповань, що вели запеклу боротьбу за землі на території новоутвореного Чернігівського воєводства. Під час Хмельниччини ці офіцери також могли зустрічатися на елекційному сеймі 1648 р., де обирали нового короля Речі Посполитої. В статье рассматриваются биографии офицеров армии Речи Посполитой Николая Киселя и Николая Мелешко, погибших в ходе осады Винницы в 1651 году. Особо акцентируется внимание на их участии в войне против казаков в Украине (1648–1657 гг.). В рамках данной статьи было показано, что жизненные пути польских ротмистров Киселя и Мелешко имеют много общего. Эти шляхтичи, вполне вероятно, могли встречаться и до войны с казаками, причем в те «мирные» времена они принадлежали к враждующим дворянским группировкам, ведущим ожесточенную борьбу за земли на территории недавно созданного Черниговского воеводства. Во время Хмельниччины эти офицеры также могли встречаться на элекционном сейме 1648, где избирали нового короля Речи Посполитой. The article deals with the biography of the Rzeczpospolita army’s officers Nikolai Kisel and Nikolai Meleshko who were killed during the siege of Vinnytsia in 1651. Special attention is paid to their participation in the war against the Cossacks in Ukraine (1648–1657). The article demonstrates that the ways of life of Polish Captains Kisel and Meleshko have much in common. It is likely that these nobles could meet each other before the war against the Cossacks and in those "peaceful" times they belonged to warring factions, which lead a bitter struggle for lands on the territory of the newly created Chernigov voivodeship. During the Khmelnytsky Uprising, these officers could also occur on Election Sejm in 1648, where a new king of Rzeczpospolita was elected.

Опис

Ключові слова

Річ Посполита, коронне військо, козацькі повстання, ротмістр Миколай Кисіль, ротмістр Миколай Мелешко, Речь Посполитая, коронное войско, казацкие восстания, ротмистр Николай Кисель, ротмистр Николай Мелешко, Rzeczpospolita, the Crown army, Cossack uprisings, Captain Nikolai Kisel, Captain Nikolai Meleshko

Бібліографічний опис

Потоцький В. П. Перипетії шляхетської долі: сторінки біографії Миколая Киселя та Миколая Мелешка // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». - Вип. 23. - С. 27-33.