Про трансформацію поетичної образності О. О. Фета у ліриці В. Соловйова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У запропонованій статті на основі співставного аналізу ліричних віршів двох поетів показано, що поетична образність, пов’язана з ідеєю Софії, котра пронизує лірику В. Соловйова, має свої витоки і джерела у поезії Фета, у тому стійком колі її мотивів, що розвивали від початку характерні для неї уявлення про жіноче начало, особливо у «весняних» циклах і віршах про кохання. Якщо у ліриці Фета лише розпочалась онтологізація вічножіночного начала, то в поезії В. Соловйова переважно на цьому образному матеріалі сформувалась і отримала яскраве ліричне вираження сама ідея Вічної Жіночності, що має такий самий онтологічний характер, як ідея краси у поезії Фета. В предлагаемой статье на основе сопоставительного анализа лирических стихотворений двух поэтов показано, что поэтическая образность, связанная с идеей Софии, и пронизывающая лирику Вл. Соловьева, имеет свои истоки и источники в поэзии Фета, в том устойчивом круге ее мотивов, которые развивали изначально присущие ей представления о женском начале, особенно в «весенних» циклах и стихотворениях о любви. Если в лирике Фета только наметилась онтологизация вечноженственного начала, то в поэзии Вл. Соловьева в основном на этом образном материале сформировалась и лирически ярко выразилась сама идея Вечной Женственности, имеющая столь же онтологический характер, как идея красоты в поэзии Фета. The sources of poetical imagery connected with idea of Sophia in the lyrics by V. Solovyov are analyzed in the current article. Based on the comparative analysis? it is argued that one of the main sources of the images and motives of Sophia is the poetry by A. A. Fet especially his “spring” cucles and the poems about love developing views on the womaly essence. It is stated that if the ontologization of the eternal feminine essence in the lyrics by Fet is just began, the idea of Eternal Femininity of Solovyov, being the same ontological factor as the idea of Beauty in Fet’s poetry? was formed and lyrically expressed in his poems.

Опис

Лагунов Олександр Іванович, д. філол. н., професор кафедри історії російської літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

muse, Sophia, Beauty, bodily, муза, Софія, краса, тілесність

Бібліографічний опис

Лагунов О.І. Про трансформацію поетичної образності О. О. Фета у ліриці В. Соловйова / О.І. Лагунов // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1014. Сер.: Філологія. – Вип. 65. – С. 229-236.