Ґенеза категорії «цивілізація»: між реальною та уявлюваною спільнотою

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті розглянуто сучасні дослідницькі інтерпретації поняття «цивілізація». Окреслено основні етапи його ґенези в європейській та українській інтелектуальній думці. З’ясовано його методологічну придатність як робочої категорії наукових досліджень. Проаналізовано методологічні можливості концепту «уявлювана спільнота» для розкриття змісту поняття «цивілізація». Запропоновано авторську дефініцію поняття «цивілізація». Розкрито його значимість для досліджень цивілізаційної ідентичності. В статье рассматриваются современные исследовательские интерпретации понятия «цивилизация». Определены основные этапы его генезиса в европейской и украинской интеллектуальной мысли. Выяснено его методологическую целесообразность как рабочей категории научных исследований. Проанализированы методологические возможности концепта «воображаемое сообщество» для раскрытия содержания понятия «цивилизация». Предложена авторская дефиниция понятия «цивилизация». Раскрыто значимость этого понятия для исследований цивилизационной идентичности. The article reviews new research approaches to the concept «civilization». The basic stages of its genesis in European and Ukrainian intellectual thought are defined. Its methodological suitability as a working category of research studies is found out. The methodological possibilities of the concept «imaginary community» in uncovering meaning of «civilization» are analyzed. The author’s definition of the concept of «civilization» is proposed. The importance of the concept for researches of the civilization identity is exposed..

Опис

Ключові слова

цивілізація, цивілізаційний підхід, ідентичність, уявлювана спільнота, історіографія, Європа, цивилизация, цивилизационный подход, идентичность, воображаемое сообщество, историография, Европа

Бібліографічний опис

Куций І. П. Ґенеза категорії «цивілізація»: між реальною та уявлюваною спільнотою / І. П. Куций // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2014. - № 1138: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 19. - С. 82-92.