Особливості семантики діалектних фразеологізмів із компонентами-„побутовізмами” (на матеріалі ФО с. Циркуни на Харківщині)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянено особливості семантики фразеологічних одиниць із компонентами на позначення побутових реалій. Виявлено парадигму образних конкретизаторів фразеологічних одиниць, визначено динаміку фразеологічних синонімів на діалектному фразеологічному матеріалі, досліджено структурно-семантичні модифікації стійких словосполук, звернено увагу на відображення у фразеологічній семантиці морально-дидактичних настанов, узагальнень життєвого досвіду тощо. The paper deals with the peculiarities of semantics of the idioms with components for indication common events of real life. The paradigm of figurative concretizaters of the idioms is discovered, the dynamics of phraseologycal synonyms on the dialect phraseological material are defined, structural-semantics modifications of the idioms are investigated, the attention are paid to the reflection of moral-didactic purposes, generalizations of the experience etc. in phraseological semantics.

Опис

Уманцева Надія Федорівна, старший викладач кафедри української мови філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

фразеологія, образ, конотація, діалектний фразеологізм, внутрішня форма, компаративізм, образний конкретизатор

Бібліографічний опис

Уманцева Н.Ф. Особливості семантики діалектних фразеологізмів із компонентами-„побутовізмами” (на матеріалі ФО с. Циркуни на Харківщині) / Н.Ф. Уманцева // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. І. – С. 259 – 262