Проблема чести в средневековой Руси XI–XII вв.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Ежков Н. Ю. Проблема чести в средневековой Руси XI–XII вв. Статья посвящена проблеме чести в древнерусском государстве XI–XII вв. На основании изучения источников и анализа литературы была выдвинута точка зрения, что честь в средневековой Руси имела как материальную, так и идеальную выраженность. Также осуществлена попытка объяснить некоторые особенности понятия «честь» в более поздний период исходя из особенностей ее существования в XI–XII вв. Єжков М. Ю. Проблема честі в середньовічній Русі XI–XII ст. Стаття присвячена проблемі честі в давньоруській державі XI–XII ст. На підставі вивчення джерел і літератури була висунута точка зору, що честь в середньовічній Русі мала як матеріальну, так і ідеальну вираженість. Також здійснена спроба пояснити деякі особливості поняття «честь» в більш пізній період виходячи з особливостей її існування в XI–XII ст. Yezhkov Nikita. The problem of honor in medieval Russia XI–XII centuries The article deals with the problem of honor in the Old Russian State XI–XII centuries. Based on the study of sources and analysis of the literature it has been put forward the view that honor in medieval Russia had both material and ideal expression. Also made an attempt to explain some features of the concept of «honor» in the later period based on the characteristics of its existence in XI–XII centuries.

Опис

https://ancientkharkiv.wordpress.com/2015/07/29/honora_ad_fontes/

Ключові слова

честь, средневековая Русь, вещь, почет, слава, середньовічна Русь, річ, шана, honor, Medieval Russia, thing, fame

Бібліографічний опис

Ежков Н. Ю. Проблема чести в средневековой Руси XI–XII вв. // Честь та безчестя ad Fontes. Збірка доповідей круглого столу СНТ кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ імені В. Н. Каразіна, 27 березня 2015 р. / Укладач, редактор О. А. Ручинська. – Харків: Майдан, 2015. – С. 34-41.