Концепти «жити», «життя» як об’єкт сучасних лінгвістичних досліджень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглянуто стан вивчення концептів «жити», «життя» у сучасних гуманітарних науках, передусім у лінгвістиці та етнолінгвістиці. Виявлено й схарактеризовано основні напрямки та методику аналізу концептів, звернуто увагу на їх етнокультурну маркованість та особливості вербальної маніфестації у різних мовах. Узагальнено досвід структурування концептів на ядро та периферію. Накреслено перспективи наукового дослідження концептів «жити», «життя» на матеріалі української мови в синхронічному та діахронічному аспектах. The article considers the condition of the concepts «live», «life» in modern Humanities, first of all in linguistics and ethnolinguistics. Main trends and methods of the concepts analysis are defined and characterized, attention is paid to their ethnocultural markedness and peculiarities of their verbal manifestation in different languages. The experience of structuring the concepts into their core and periphery is summarized. Prospects of scientific study of the concepts «to live», «life» in the Ukrainian language in synchronic and diachronic aspects are outlined.

Опис

Бобро Марія Павлівна, ст. викладач кафедри загального та прикладного мовознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

концепт, лінгвокультурологія, мовна картина світу, семантичне поле, лексико-семантична група, concept, cultural linguistics, linguistic worldimage, semantic field, lexical-semantic group

Бібліографічний опис

Бобро М.П. Концепти «жити», «життя» як об’єкт сучасних лінгвістичних досліджень / Бобро Марія Павлівна // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2013. – № 1048. Сер.: Філологія. – Вип. 67. – С. 54–59.