Власний пінінг і надлишкова провідність монодоменних монокристалів YBa2Cu3O7-δ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна. V.N. Karazin Kharkiv National University

Анотація

В роботі досліджено вплив кута розорієнтації між напрямком постійного магнітного поля Н=15 кЕ і напрямком базисної ab-площини   (H,ab) на температурні залежності надлишкової провідності в області переходів в надпровідний стан роздвійникованих монокристалів YBa2Cu3O7- з малим відхиленням від кисневої стехіометрії. Причини появи низькотемпературних "хвостів" (паракогерентных переходів) на резистивних переходах в надпровідний стан аналізуються в рамках моделі реалізації різних режимів фазового стану вихрової матерії. В работе исследовано влияние угла разориентации между направлением постоянного магнитного поля Н=15 кЭ и направлением базисной ab-плоскости   (H,ab) на температурные зависимости избыточной проводимости в области переходов в сверхпроводящее состояние раздвойникованных монокристаллов YBa2Cu3O7- с малым отклонением от кислородной стехиометрии. Причины появления низкотемпературных «хвостов» (паракогерентных переходов) на резистивных переходах в сверхпроводящее состояние анализируются в рамках модели реализации различных режимов фазового состояния вихревой материи. In present work the influence of the disorientation angle between the direction of constant field up to 15 kOe and the ab-plane   (H,ab) to the temperature dependence of the excess conductivity in the temperature interval of the transition to the superconducting state in untwinned YBa2Cu3O7- single crystals with a small oxygen hypostoichiometry are investigated. Causes of low-temperature "tails" (parakogerentnyh transitions) in the resistive transitions in superconducting state are analyzed in the framework of the implementation of the various regimes of the phase state of vortex matter.

Опис

Ключові слова

надлишкова провідність, монокристали YBa2Cu3O7-δ, дефіцит кисню, пінінг, 2D-3D кросовер, власний пінінг, избыточная проводимость, монокристаллы YВа2Сu3О7-δ, дефицит кислорода, пиннинг, 2D-3D кроссовер, собственный пиннинг, excess conductivity, YBa2Cu3O7-δ single crystals, oxygen deficiency, pinning, 2D-3D crossover, intrinsic pinning

Бібліографічний опис

Власний пінінг і надлишкова провідність монодоменних монокристалів YBa2Cu3O7-δ / З.Ф. Назиров, Н.М. Завгородня, Р.В. Вовк, Д.О. Лотник // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 991. Сер.: Фізична. «Ядра, частинки, поля». – Вип. 1(53). – С. 65 – 68