Бізнес-моделі циркулярної економіки в забезпеченні сталого розвитку сільсько-господарських підприємств України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В умовах зростаючого попиту на продовольство, забруднення навколишнього середовища й потреби в економії ресурсів, модель циркулярної економіки набуває актуальності для підтримки сільського господарства України. Однак концепція ще не повною мірою адаптована до потреб аграрного сектору економіки. Мета дослідження полягає у структуризації інформації щодо існуючих бізнес-моделей у сільському господарстві, заснованих на принципах сталого розвитку з подальшим виокремленням серед них циркулярних бізнес-моделей та виявленням найбільш імовірних перехресних зв’язків між блоками мікромоделі й елементами макромеханізму. Досягнення реалізації Цілей сталого розвитку базується на збалансованому поєднанні впровадження передових технологій, зацікавленості в інвестиціях у сталі практики й стимулюванні економічного патріотизму. Спираючись на кращі практики впровадження бізнес-моделей як в Україні, так і за її межами, у дослідженні здійснено огляд підходів до класифікації моделей, встановлені взаємозв’язки елементів державного й ринкового механізмів сталого розвитку аграрних підприємств із окремими блоками циркулярної бізнес-моделі й виявлено очікувані вигоди, пов’язані з упровадженням принципів циркулярної економіки на основі потрійної нижньої лінії сталості (тобто економічної, екологічної та соціальної). Проаналізовано кейси використання сталих практик у діяльності українських агропідприємств за напрямами виробництва органічної продукції, кормів, продукування альтернативних джерел енергії – біогазу, біоетанолу і т.д. і можливостей цифровізації та організації робіт за принципом спільного використання. Установлено, що перевагами циркулярної бізнес-моделі, на противагу лінійним, є поєднання трьох вимірів сталості, створення цінності для всіх зацікавлених сторін, а не лише для власників, і формування системної перспективи через розвиток економічних, соціальних й екологічних взаємозв’язків для формування нового сталого середовища. In the context of growing demand for food, environmental pollution and the need to save resources, the circular economy model is becoming relevant to support Ukraine’s agriculture. However, the concept is not yet fully adapted to the needs of the agricultural sector of the economy. The aim of the study is to structure information on existing agricultural business models based on the principles of sustainable development, followed by the identification of circular business models and to identify the most likely cross-links between micromodel units and macromechanism elements. Achieving of the realization of Sustainable Development Goals is based on a balanced combination of the introduction of advanced technologies, interest in investing in sustainable practices and encouraging economic patriotism. Based on the best practices of the business models implementation both in Ukraine and abroad, the study reviews approaches to model classification, establishes the relationship between elements of the state and market mechanisms of sustainable development of agricultural enterprises with individual blocks of the circular business model and identifies expected benefits associated with the implementation of the principles of a circular economy based on the triple bottom line of sustainability (ie economic, environmental and social). Cases of using sustainable practices in the activities of Ukrainian agricultural enterprises in the areas of production of organic products, feed, production of alternative energy sources – biogas, bioethanol, etc. are analyzed, together with the opportunities for digitization and organization of work on the principle of joint use. The advantages of the circular business model, as opposed to linear, are a combination of three dimensions of sustainability, value creation for all stakeholders, not just owners, and the formation of a systemic perspective through the development of economic, social and environmental relationships to form a new sustainable environment.

Опис

Табл.: 4 . Рис.: 2. Літ.: 17. Tаbl.: 4. Fig.: 2. Ref.: 17. СТРАПЧУК Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (61022, м. Харків, майдан Свободи, 6, e-mail: svitlanastrapchuk@karazin.ua). STRAPCHUK Svitlana – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of International E-Commerce and Hotel and Restaurant Business, V.N. Karazin Kharkiv National University (61022, Kharkiv, 6, Svobody Sq., e-mail: svitlanastrapchuk@karazin.ua).

Ключові слова

Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING, Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economics, аграрний сектор економіки, циркулярна економіка, сталий розвиток, сільськогосподарські підприємства, бізнес-модель Сanvas, цілі сталого розвитку, agricultural sector of the economy, circular economy, sustainable development, agricultural enterprises, business model Canvas, goals of the sustainable development

Бібліографічний опис

Страпчук С.І. Бізнес-моделі циркулярної економіки в забезпеченні сталого розвитку сільсько-господарських підприємств України = Business models of circular economy in ensuring sustainable development of agricultural enterprises of Ukraine / С.І. Страпчук // Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. – 2022. – № 1. – С. 166–181. – DOI: 10.37128/2411-4413-2022-1-12