Complex Individual Author’s Poetic Definitions in the Lyrics of M. Rylsky in the 1920 – 1930s

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглянуто особливості творення художніх означень у ліриці М. Рильського 1920–30-х років. Виокремлено та схарактеризовано різні типи епітетних словосполук, описано їх емоційно-експресивну семантику, звернуто увагу на зв'язок індивідуально-авторських новотворів із відмінними ознаками художнього мислення М. Рильського. Досліджено колористичну гаму в його поезії. Акцентовано індивідуально-авторське використання традиційних для української словесності художніх означень. В статье рассмотрены особенности создания художественных определений в лирике М. Рыльского 1920–30-х годов. Выделены и охарактеризованы различные типы эпитетних словосочетаний, описана их эмоционально-экспрессивная семантика, обращено внимание на связь индивидуально-авторских новообразований с отличительными признаками художественного мышления М. Рыльского. Исследована колористическая гамма в его поэзии. Акцентировано индивидуально-авторское использование традиционных для украинской словесности художественных определений. The article deals with the peculiarities of the formation of artistic definitions in the poetry by M. Rylskyi in the 1920–1930s. Different types of epithet word combination were distinguished and characterized, its emotional and expressive semantics were described, connection between individual author's phrase and distinctive features of artistic thinking of M. Rylskyi was highlighted. The coloristic range of his poetry was analyzed. Individual author's use of traditional artistic attributes for Ukrainian philology was emphasized.

Опис

Ключові слова

поезія, поетична мова, епітет, складний епітет, семантика, мовна індивідуальність, поетичний ідіостиль, поэзия, поэтический язык, эпитет, сложный эпитет, семантика, языковая индивидуальность, поэтический идиостиль, poetry, poetic language, epithet, complex epithet, semantics, language personality, poetic individual style

Бібліографічний опис

Umantseva N. F. Complex Individual Author’s Poetic Definitions in the Lyrics of M. Rylsky in the 1920 – 1930s // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». - Вип. 23. - Р. 169-173.