Образ поета в ліричному циклі Лесі Українки «Ритми»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті досліджується авторська концепція поета, виражена в циклі «Ритми». Враховано своєрідність авторської міфопоетичної картини світу, в якій поет набуває рис натхненного творця, а слово стає вагомим засобом в упорядкуванні ритмів особистісного мікрокосму. Встановлено зв’язки авторського міфу Лесі Українки з архаїчною міфологією та його залежність від модерністського міфотворення. В статье изучается поэзия Леси Украинки. Особое внимание уделяется циклу стихотворений «Ритмы». В этих стихотворениях важную роль играют размышления о предназначении поэта. В исследовании рассматриваются особенности авторского мифа. Прослеживаются способы использования архаического мифа про поэта, устанавливаются связи поэзий цикла «Ритмы» с модернистским мифотворчеством. In the article the poetry of Lesya Ukrainka is explored. The special attention is spared to the cycle of the poems «Rhythms». In these poems important part is acted by the reflections about destiny of poet. A poet is provided with a prophetic gift. A poetic word can change a world. Lesya Ukrainka actively uses symbolism, forms a myth about poet-prophet.

Опис

Борзенко Олександр Іванович, д. філол. н., професор кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

cycle, symbol, myth, modernism, цикл, символ, міф, модернізм

Бібліографічний опис

Борзенко О.І. Образ поета в ліричному циклі Лесі Українки «Ритми» / О.І. Борзенко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1014. Сер.: Філологія. – Вип. 65. – С. 122-125.