Розвиток кустарно-ремісничої кооперації м. Харкова в роки непу (1921–1928 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Стаття присвячена дослідженню розвитку кооперованого сектора кустарної промисловості м. Харкова в період непу. Досліджено економічні позиції, кількісний, професійний і національний склад кооперованих кустарів. Виявлено негативні фактори, що призвели до фактичної ліквідації кустарно-ремісничої кооперації м. Харкова. Статья посвящена развитию кооперированного сектора кустарной промышленности г. Харькова в период нэпа. Исследованы экономические позиции, количественный, профессиональный и национальный состав кооперированных кустарей. Обнаружены негативные факторы, которые привели к фактической ликвидации кустарно-ремесленной кооперации г. Харькова. The article is devoted to the development of handicraft and artisan cooperatives in Kharkiv during the NEP. Studied economic positions, quantitative, professional and national structure of cooperative artisans. Found negative factors that have led to the virtual elimination of handicraft cooperatives in Kharkov.

Опис

Махоніна Онисія Геннадіївна – здобувач кафедри історії України Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Ключові слова

Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::Economic history, неп, кооперація, кустар, кустарно-реміснича промисловість, NEP, cooperation, handicraft, handicraft industry

Бібліографічний опис

Махоніна Онисія. Розвиток кустарно-ремісничої кооперації міста Харкова в роки непу (1921–1928 рр.) / Онисія Махоніна // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. – Х., 2013. – Вип. 16. – С. 195-202.