Сподівана першість, іще раз про питання про передісторію заснування Харківського університету (запізніла, але необхідна репліка)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Заснування першого на підросійській Україні Харківського університету 1804 р. до цього часу є питанням для історичних дискусій. Однак вибір Харкова як міста для університету був обґрунтованим. Попередні проекти щодо університетів на території України не були наслідками освітніх реформ і були нереалізованими. Успіх імперських ініціатив, у тому числі і освітніх, на території Слобідської України, геополітичне розташування Харкова уже визначило роль цього міста в українській історії. Основание первого университета на территории Украины в составе Российской империи в Харькове в 1804 г. и сейчас есть предметом для дискуссий историков. Но выбор Харькова как города для университета был обоснованным. Предыдущие проекты университетов на территории Украины не были последствиями образовательных реформ и не были реализованными. Успех имперских инициатив, в том числе образовательных, на территории Слободской Украины, геополитическое расположение Харькова уже определяло роль этого города в украинской истории. The establishment of the first in Ukraine, during the Russian rule, Kharkiv University in 1804 so far is a matter for historical debates. However, the choice of the city of Kharkiv for the University was reasonable. Previous similar projects to found Universities in Ukraine, as not connected with proper educational reforms, were often unrealized in nature. Success of imperial initiatives, including education in the Sloboda Ukraine and Kharkiv geopolitical location, has defined the role of the city in Ukrainian history.

Опис

Ключові слова

Харківський університет, Російська імперія, реформи, проекти університету, Харків, Гетьманщина, Слобідська Україна, національний наратив, Просвітництво, Харьковский университет, Российская империя, реформы, проекты университетов, Харьков, Гетманщина, Слободская Украина, национальный нарратив, Просвещение, Kharkiv university, Russian Empire, reforms, the university projects, Kharkiv, Hetmanat, Sloboda Ukraine, National Narrative, Enlightenment

Бібліографічний опис

Маслійчук В. Л. Сподівана першість, іще раз про питання про передісторію заснування Харківського університету (запізніла, але необхідна репліка) / В. Л. Маслійчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2014. - № 1138: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 19. - С. 27-30.