Формування готовності майбутніх учителів основ здоров’я до здоров’язбережувальної діяльності у взаємодії школи та сім’ї

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дисертації з’ясовано суть поняття «валеологічна компетентність студента педагогічної спеціальності», схарактеризовано зміст структурних компонентів валеологічної компетентності студента педагогічної спеціальності, розкрито можливості позааудиторної виховної роботи викладача університету у формуванні валеологічної компетентності майбутніх учителів. Науково обґрунтовано структурно-функціональну модель формування валеологічної компетентності студентів у позааудиторній виховній роботі університету. Схарактеризовано педагогічні умови формування валеологічної компетентності студентів у позааудиторній виховній роботі університету (удосконалення змісту валео-педагогічної підготовки майбутніх учителів; забезпечення методичної та практичної підготовки щодо застосування в майбутній професійній діяльності оздоровчих технологій зі спрямуванням на різні аспекти здоров’я; формування у студентів мотивації до власного оздоровлення у тісному взаємозв’язку з духовним розвитком та забезпечення валеоосвідченності майбутніх вихованців).

Опис

Ключові слова

студенти, валеологічна компетентність, позааудиторна виховна робота університету, формування, майбутні учителі, студенты, здоровьезберегающая деятельность, семья, формирование, будущие учителя основ здоровья, профессиональная готовность, students, health espiriualidad activity, family, general educational institutions, formation, future teachers of bases of health, professional readiness

Бібліографічний опис

Єлізарова С. В. Формування готовності майбутніх учителів основ здоров’я до здоров’язбережувальної діяльності у взаємодії школи та сім’ї: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. - Харків, 2016. - 22 c.