Образ ліричної героїні у романі Сімони де Бовуар «Сила обставин»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У творі «Сила обставин» 1960 р. С. де Бовуар (1908–1986) образ ліричної героїні Сімони, яка уособлює екзистенційний та естетичний досвід покоління середини ХХ ст., співвідноситься з авторським «я». Суб’єктивні почуття героїні вміщуються у межі біографічного періоду письменниці (1945–1963 р.р.), однак реальну авторку не слід ототожнювати із персонажем. Сімона як героїня твору «Сила обставин» постає як суб’єктивний семантичний центр творчості С. де Бовуар, у якому письменниця поєднує фоновий, зовнішній, і сенсотвір- ний, або внутрішній, світи. В произведении «Сила обстоятельств» 1960 г. С. де Бовуар (1908–1986) образ лирической героини Симоны, которая воплощает экзистенциальный и эстетический опыт поколения середини ХХ ст., соотносится с авторским «я». Субъективные чувства героини вмещаются в границы биографического периода писательницы (1945–1963 г.г.), однако реального автора не следует отождествлять с персонажем. Симона как героиня произведения «Сила обстоятельств» предстает как субъективный семантический центр творчества С. де Бовуар, в котором писательница объединяет фоновый, внешний, и смыслообразующий, или внутренний, миры. In the memoirs Force of Circumstance (1960) by S. de Beauvoir (1908-1986) the image of a lyrical character Simone, that personifies the existential and esthetic experience of the mid-twentieth century, correlates with the author’s self. The subjective feelings of the heroine are limited by the biographic period of the writer (1945–1963), but the real author can not be identified with the character of the book. Simone from Force of Circumstance is represented as a subjective semantic centre of works by S. de Beauvoir. In this semantic centre the writer crosses both external, as a background world, and internal, as a meaning generating one.

Опис

Криворучко Світлана Костянтинівна, к. філол. н., доцент кафедри історії зарубіжної літератури та класичної філології ХНУ імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

S. de Beauvoir, literary existentialism, lyrical character, genre, lyrical biographism, narrator, character, С. де Бовуар, літературний екзистенціалізм, лірична героїня, жанр, ліричний біографізм, оповідач, персонаж

Бібліографічний опис

Криворучко С.К. Образ ліричної героїні у романі Сімони де Бовуар «Сила обставин» / С.К. Криворучко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 1014. Сер.: Філологія. – Вип. 65. – С. 148-152.