Оцінка стану психологічного здоров’я студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

В даній статті розглянутий рівень психологічного здоров’я студентів другого курсу спеціальності «Спортивна медицина й фізична реабілітація» Харківської державної академії фізичної культури (ХДАФК) та студентів другого курсу спеціальності «Валеологія» ХНУ імені В. Н. Каразіна, дана оцінка та порівняльний аналіз отриманих даних, досліджено вплив валеологічної освіти на формування здоров’я студентів. Стан психологічного здоров’я та стан фізичної складової здоров’я людини тісно взаємопов’язані, та підлягають взаємовпливу. В данной статье рассмотрен уровень психологического здоровья студентов второго курса специальности «Спортивная Медицина и физическая реабилитация» Харьковской государственной академии физической культуры (ХГАФК) и студентов второго курса специальности «Валеология» ХНУ имени В. Н. Каразина, дана оценка и сравнительный анализ полученных данных, исследовано влияние валеологического образования на формирование здоровья студентов. Состояние психологического здоровья и состояние физической складовой здоровья человека тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. In this article was considered the next points: psychological health of students of the second year of education of specialty level «Valeology» V.N. Karazin Kharkоv National University and of the second year of education of specialty «Sport Medicine and Physical Rehabilitation» Kharkov state academy of physical culture, an estimation and comparative analysis of the got data was given, the influence of valeology education on forming student’s health. The level of psychological health and the level of physical health are correlated with each other.

Опис

Ключові слова

psychological health, education, health of students, student’s psychology, психологічне здоров’я, освіта, здоров’я студентів, психологія студентів

Бібліографічний опис

Усманова А.І. Оцінка стану психологічного здоров’я студентів / Усманова А.І. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2011. – № 951. Сер.: «Валеологія: сучасність і майбутнє», вип. 10. – С.