Аграрна модернізація Харківської губернії: погляд іноземця (1860-ті рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджується проблема модернізації аграрної галузі Харківської губернії. Аналіз процесу змін у сільському господарстві регіону подано іноземним підданим Ф. І. Гейдуком. Відомий агроном пояснив причини труднощів у впровадженні реформ. Він вказав на шляхи подолання кризи і засоби покращення ситуації у сільському господарстві. Використання європейського досвіду і співпраця харківських землевласників з іноземцями сприяла успіхам місцевих товаровиробників і долучала населення до кращих досягнень чехів. В цілому ідеї Ф. І. Гейдука були здійснені у краї. В статье исследуется проблема модернизации аграрной сферы Харьковской губернии. Анализ изменений в сельском хозяйстве региона сделан иностранным подданым Ф. И. Гейдуком. Известный агроном объяснил причины трудностей в осуществлении реформ. Он указал пути преодоления кризиса и средства улучшения ситуации в сельском хозяйстве. Использование европейского опыта и сотрудничество харьковских землевладельцев с иностранцами способствовало успехам местных товаропроизводителей и приобщало население к лучшим достижениям чехов. В целом идеи Ф. И. Гейдука были осуществлены в крае. In the article the problem of modernization of agrarian sphere of the Kharkiv province is investigated. An analysis of changes in the agricultural sector of the region was made by a foreign citizen F. I. Geyduk. A well-known agrarian explained the reasons for the difficulties in implementing reforms. He pointed out ways to overcome the crisis and a means to improve the situation in agriculture. Using European experience and cooperation of Kharkiv landowners with foreigners contributed to the success of local producers and attached the population to the best achievements of the Czechs. In general, the ideas of F. I. Geyduk were implemented in theprovince.

Опис

Ключові слова

модернізація, арківська губернія, сільське господарство, українські губернії, сільськогосподарські товариства, модернизация, Харьковская губерния, сельское хозяйство, украинские губернии, сельскохозяйственные общества, modernization, Kharkiv province, agriculture, Ukrainian provinces, agricultural societies

Бібліографічний опис

Лисенко М. С. Аграрна модернізація Харківської губернії: погляд іноземця (1860-ті рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2017. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 25. - С. 41-45.