Екологічна складова сталого розвитку сільського господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мета статті полягає в дослідженні екологічних індикаторів сталого розвитку сільського господарства на основі систематизації статистичних даних у динаміці та визначення характерних ознак екологічної загрози, спричиненої діяльністю суб’єктів господарювання. Встановлено, що, згідно з концепцією потрійного критерію Дж. Елкінгтона, екологічну складову сталого розвитку, на рівні із економічною та соціальною, покладено в основу розробки національних індикаторів, визначених Цілями сталого розвитку (ЦСР) до 2030 р. Опитування, проведені Світовим економічним форумом, свідчать про випереджаючі позиції екологічних глобальних ризиків, пов’язаних із екстремальними погодними явищами, невдачами в боротьбі зі змінами клімату, природними стихійними лихами, зниженням біологічного різноманіття та природніми лихами, викликаними суб’єктами господарювання. У результаті дослідження було виокремлено дві групи екологічних індикаторів сталого розвитку сільського господарства, пов’язаних з оцінюванням якості ґрунту та біорізноманіття, які виражені у ЦСР 6, 13 і 15. Подальший аналіз фактичного виконання завдань у розрізі Цілей дозволяє оцінити ступінь їх досяжності в найближчій перспективі. Високий рівень розораності площ, неконтрольоване використання добрив і лінійні моделі господарювання, що продукують відходи, є причинами зростання викидів парникових газів, зниження балансу гумусу та поживних речовин. Поступова заміна лінійних моделей на циклічні може сприяти регенерації природного капіталу. Подальші дослідження пов’язані з переглядом ефективності використання ресурсів, пошуком шляхів зменшення обсягів відходів, а також застосування на локальному рівні концепції циркулярної економіки. The article is aimed at studying the ecological indicators of sustainable development of agriculture on the basis of systematization of statistical data in dynamics and determination of characteristic signs of ecological threat caused by the activities of economic entities. It is determined that, according to the conception of triple criterion by J. Elkington, the ecological component of sustainable development, on a par with economic and social, comprised the basis for the development of national indicators as defined by the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030. The surveys conducted by the World Economic Forum indicate a pre-emptive positions of ecological global risks associated with extreme weather events, failures in the fight against climate change, natural natural disasters, decreased biodiversity, and the natural disasters caused by economic actors. As a result of the study, two groups of ecological indicators of sustainable development of agriculture are distinguished as related to the estimation of soil quality and biodiversity, which are expressed in SDGs 6, 13 and 15. Further analysis of the actual implementation of tasks in the context of the Goals allows to assess the degree of their reach in the near future. High levels of area plowing, uncontrolled use of fertilizers and linear waste-producing economic management models are the reasons for the increase in greenhouse gas emissions, a decrease in the balance of humus and nutrients. Gradual replacement of linear models with cyclic models can facilitate a regeneration of natural capital. Further research is related to the revision of the efficiency of resource use, the search for ways to reduce waste volume, as well as the application of the conception of circular economy at the local level.

Опис

Рис.: 2. Табл.: 7. Бібл.: 10. Fig.: 2. Tabl.: 7. Bibl.: 10. Страпчук Світлана Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та управління фармації, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, кафедра економіки та управління фармації Національного фармацевтичного університету (вул. Пушкінська, 53, Харків, 61002, Україна). Strapchuk Svitlana I. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics and Management of Pharmacy, Institute for Advanced Training Specialists of Pharmacy, Department of Economics and Management of Pharmacy of the National Pharmaceutical University (53 Pushkіnska Str., Kharkіv, 61002, Ukraine).

Ключові слова

Research Subject Categories::FORESTRY, AGRICULTURAL SCIENCES and LANDSCAPE PLANNING, сталий розвиток, сільське господарство, екологічні індикатори, біорізноманіття, якість ґрунтів, органічні добрива, баланс гумусу, sustainable development, agriculture, ecological indicators, biodiversity, soil quality, organic fertilizers, humus balance

Бібліографічний опис

Страпчук, Світлана Іванівна. Екологічна складова сталого розвитку сільського господарства = The Ecological Component of Sustainable Development of Agriculture / С.І. Страпчук // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2021. – № 2. – С. 143–151. – DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-2-143-151