Електрорезистивні властивості монокристалів Nb1-xSe2Snx: вплив високого тиску і допування оловом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Анотація

У даній роботі досліджено вплив гідростатичного тиску до 12 кбар на критичні параметри монокристалів Nb1-xSe2Snx (х=0,1 і х=0,15). Показано, що основний внесок в збільшення Тс під тиском вносить зміна густини станів на рівні Фермі. Встановлено, що при докладанні гідростатичного тиску фононний спектр зміщується у бік високих частот (жорсткішає). Чисельна оцінка температури Дебая узгоджується з даними, отриманими шляхом вимірювання теплоємності монокристалів NbSe2. Показано, що зі збільшенням гідростатичного тиску довжина вільного пробігу зростає і Nb1-xSe2Snx можна розглядати в чистій межі теорії Гінзбурга-Ландау.В настоящей работе исследовано влияние гидростатического давления до 12 кбар на критические параметры монокристаллов Nb1-xSe2Snx (х=0,1 и х=0,15). Показано, что основной вклад в увеличение Тс под давлением вносит изменение плотности состояний на уровне Ферми. Установлено, что при приложении гидростатического давления фононный спектр смещается в сторону высоких частот (ужесточение спектра). Численная оценка температуры Дебая согласуется с данными, полученными путем измерения теплоемкости монокристаллов NbSe2. Показано, что с увеличением гидростатического давления длина свободного пробега возрастает и Nb1-xSe2Snx можно расматривать в чистом пределе в теории Гинзбурга-Ландау. In present work effect of hydrostatical pressure up to 12 кбар on the critical parameters of Nb1-xSe2Snx single crystals (х=0,1 and х=0,15) are investigated. It is shown that a basic contribution to the Tc increasing constraint makes alteration to the closeness of the states at the Fermi level. It is determined that under hydrostatical pressure a phonon spectrum is displaced toward high-frequencies (toughening of spectrum). The numeral estimation of the Debye temperature comports with by information, got by measuring of heat capacity of NbSe2 single crystals. It is rotined that with the increase of hydrostatical pressure mean free path increases and Nb1 xSe2Snx can examine in a clean limit in the Ginzburga-Landau theory.

Опис

Ключові слова

надпровідність, допування, монокристали, NbSe2, гідростатичний тиск, довжина вільного пробігу, superconductivity, doping, single crystals, hydrostatical pressure, mean free path

Бібліографічний опис

Електрорезистивні властивості монокристалів Nb1-xSe2Snx: вплив високого тиску і допування оловом / О.В. Самойлов, Д.Д. Балла, А.А. Завгородній, Р.В. Вовк, М.О. Оболенський // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 887. Сер.: Фізична. «Ядра, частинки, поля». – Вип. 1(45). – С. 100 – 103