Художній світ «Арсеналу» О. Довженка

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття містить аналіз проблематики, семантики образів, поетики сценарію «Арсенал» О. Довженка. Визначено зв’язок твору з німецьким експресіонізмом, з театром Курбаса. Розкрита специфіка зображення Першої світової війни, громадянської війни, повстання на заводі «Арсенал». Схарактеризовано роль контрастного монтажу, образів-символів, кінометафор, функції пейзажів, прийому гальмування дії. Показана майстерність поєднання статичних і динамічних епізодів, панорамних картин і конкретних, узагальнено-символічних. The connection of the work with German expressionism, Kurbas theatre is defined. Specific character of representation of the First World War, the civil war, the uprising at «Arsenal» plant is revealed. The role of contrastive mounting, symbolic images, cinematographic metaphors, landscapes function, action slackening ways is characterized. The skill of combining static and dynamic episodes, panoramic and concrete, symbolically generalizing pictures is shown

Опис

Гноєва Ніна Іванівна, к. філол. н., доцент кафедри історії української літератури філологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ключові слова

експресіонізм, монтаж, символ, національне, класове, дисгармонія світу

Бібліографічний опис

Гноєва Н.І. Художній світ «Арсеналу» О. Довженка / Н.І. Гноєва // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 910. Сер.: Філологія. – Вип. 60, част. ІІ. – С. 17 – 22