Князь Роман Мстиславович: на шляху до створення Галицько-Волинського князівства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття аналізує дослідження в історіографії життєвого шляху Романа Мстиславовича до часу створення Галицько-Волинського князівства, на основі джерельної бази розкриває особливості перебігу політичних процесів у Волинському князівстві другої половини ХІІ ст. Розглядаються питання з’ясування дати народження князя Романа, впливу різних факторів на формування його світогляду, становлення як політичного і військового діяча. Простежується і актуалізується недостатньо відомий новгородський період діяльності Романа Мстиславовича. Особливу увагу приділено не тільки внутрішній політиці князя у Волинському князівстві, а й зовнішній. Усе це є важливим для правильного розуміння розвитку Волинської землі періоду феодальної роздробленості на Русі. Зроблено висновки про роль князя Романа в тогочасній політичній системі. Статья анализирует исследования в историографии жизненного пути Романа Мстиславича до времени создания Галицко-Волынского княжества, на основе источников раскрывает особенности протекания политических процессов в Волынском княжестве во второй половине ХІІ в. Рассматриваются вопросы определения даты рождения князя Романа, влияния различных факторов на формирование его мировоззрения, становления как политического и военного деятеля. Прослеживается и актуализируется недостаточно известный новгородский период деятельности Романа Мстиславича. Особенное внимание уделено не только внутренней политике князя в Волынском княжестве, но и внешней. Все это важно для правильного понимания развития Волынской земли периода феодальной раздробленности на Руси. Сделаны выводы о роли князя Романа в политической системе того времени. The paper analyses historyographical investigations of the life way of Roman Mstislavovich before the foundation of the Galich-Volyn principality, on the basis of source materials the peculiarities of the political processes in the Volyn principality in the second half of the XII century are revealed. The questions of finding the date prince Roman’s birth, influence of different factors on the formation of his outlook, his formation as a political and military figure are considered. A fairly unknown Novgorodsky period of Roman’s activity is traced. Special attention is paid not only to home policy but also to foreign policy of the prince, in Volyn principality. All this is important for proper understanding the development of Volyn territory in the period of feudal fragmentation in Russ. The conclusions of the role of prince Roman in the corresponding political system are drawn.

Опис

Ключові слова

Роман Мстиславович, Волинське князівство, феодальна роздробленість, Волынское княжество, феодальная раздробленность, Roman Mstislavovich, Volyn principality, feudal fragmentation

Бібліографічний опис

Чугуй Т. О. Князь Роман Мстиславович: на шляху до створення Галицько-Волинського князівства // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2015. – Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. – Вип. 20. – С. 6–19.