Антопогностеми у («Діалектному словнику Центральної Слобожанщини (Харківщини»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті йдеться про теоретичну й практичну необхідність вивчення територіальної антропогностеміки, позаяк вона недостатньо зафіксована й досліджена, хоч і становить своєрідний домінантний сегмент анропоцентричного мислення і мовлення. Автори на підставі кількісного і якісного аналізу порівняли відповідний тематичний масив діалектем із трьох словників (М. Онишкевич. Словник бойківських говірок; Г. Аркушин. Словник західнополіських говірок; А. Сагаровський. Діалектний словник Центральної Слобожанщини (Харківщини)) й дійшли висновку про недостатню репрезентацію антропогностем у деяких із них.

Опис

In the article the discussion deals with the theoretical and the practical needs of studying territorial antropognostemiks, because it is not sufficiently studied and fixed, although comprises the unique dominant segment of anthropocentric thinking and vocal expression. The authors on the basis of quantitative and qualitative analysis compared the appropriate subject massif of dialecticalunits of three dictionaries and they came to the conclusion that in some if them the representation of anthropognostems was not enough M. Oniskovich "The dictionary of boyky's dialects", G. Arkushin "The dictionary of west-Polissya dialects", A. Sagarovskiy "The dialect dictionary of central Sloboganshchina (Kharkovshchina)"

Ключові слова

антропогностеміка, анропоцентричний, діалектема, діалектний словник

Бібліографічний опис

Сагаровський А.А., Гречко Н.В. Антопогностеми у («Діалектному словнику Центральної Слобожанщини (Харківщини») // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 854, вип. 57. – С. 169 – 174