Особливості формування цитогенетичних ефектів у лімфоцитах онкологічних хворих за умов дистанційної променевої терапії при різних обсягах та режимах опромінення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

Sypko T. S. The features of cytogenetic effects formation in lymphocytes of cancer patients undergone external radiation therapy at different volumes and regimen of irradiation. – Manuscript. Thesis for a Candidate Degree in Biology, Speciality 03.00.15 – Genetics. – V. N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kharkiv, 2021. This research was devoted to the study of the cytogenetic effects formation regularities in cancer patients with different tumor localizations, depending on the regimen of irradiation with low linear energy transfer to improve the biological support of radiation therapy. У больных с онкопатологией при лучевой терапии выявлена зависимость выхода хромосомных повреждений от источника и объема облучения. Интенсивность прироста аберраций хромосомного типа была выше у онкогинекологических больных. Несмотря на более высокую мощности излучения на линейном ускорителе, более выраженный генотоксический эффект у пациентов наблюдали при действии гамма-терапии. Показано, что уровень радиационно-неспецифических аберраций у больных раком легкого возрастал при лучевом лечении и в конце курса превышал значения у онкогинекологических больных и пациентов с опухолями головы и шеи в среднем в 2,5 раза. На начальном этапе лучевой терапии частота маркеров радиационного воздействия зависела только от локализации опухолей.

Опис

У хворих з онкопатологією при променевій терапії виявлено залежність виходу хромосомних пошкоджень від джерела опромінення та об’єму опроміненої фракції тіла. Інтенсивність приросту аберацій хромосомного типу була вище у онкогінекологічних хворих. Незважаючи на вищу потужності випромінювання на лінійному прискорювачі, більш виражений генотоксичний ефект у онкологічних пацієнтів спостерігали за дії гамма-терапії. Показано, що рівень радіаційно-неспецифічних аберацій у хворих на рак легені зростав впродовж променевого лікування та в кінці курсу перевищував значення у онкогінекологічних хворих та пацієнтів з пухлинами голови та шиї в середньому в 2,5 раза. На початковому етапі променевої терапії частота маркерів радіаційного впливу залежала лише від локалізації пухлин. У експерименті ex vivo з опромінення у дозі 2 Гр встановлено перевищення рівня аберацій хромосомного типу за дії мегавольтного опромінення порівняно з гамма-опроміненням. Співставлення даних ex vivo та in vivo показало можливість детекції радіаційного впливу та його локальності на початковому етапі променевої терапії та в експерименті ex vivo із симуляцією локальності опромінення. Отримані результати дають можливість оцінити ефекти локального фракціонованого радіаційного впливу, що сприятиме вдосконаленню системи біологічного супроводу онкологічних хворих впродовж променевого лікування.

Ключові слова

Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Biology, Research Subject Categories::MEDICINE, аберації хромосом, дистанційна гамма-терапія, мегавольтна променева терапія на лінійному прискорювачі, онкогінекологічні хворі, хворі на рак легені, хворі з пухлинами голови та шиї, У больных с онкопатологией при лучевой терапии выявлена зависимость выхода хромосомных повреждений от источника и объема облучения. Интенсивность прироста аберраций хромосомного типа была выше у онкогинекологических больных. Несмотря на более высокую мощности излучения на линейном ускорителе, более выраженный генотоксический эффект у пациентов наблюдали при действии гамма-терапии. Показано, что уровень радиационно-неспецифических аберраций у больных раком легкого возрастал при лучевом лечении и в конце курса превышал значения у онкогинекологических больных и пациентов с опухолями головы и шеи в среднем в 2,5 раза. На начальном этапе лучевой терапии частота маркеров радиационного воздействия зависела только от локализации опухолей., дистанционная гамма-терапия, мегавольтная лучевая терапия на линейном ускорителе, онкогинекологические больные, больные раком легкого, больные с опухолями головы и шеи, chromosome aberrations, gamma-therapy, megavolt radiation therapy on the linear accelerator, oncogynecological patients, lung cancer patients, head and neck cancer patients

Бібліографічний опис

Сипко Т. С. Особливості формування цитогенетичних ефектів у лімфоцитах онкологічних хворих за умов дистанційної променевої терапії при різних обсягах та режимах опромінення. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика. – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України, Харків, 2021.