Постколоніальна критика в Україні як пошук критичної утопії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті аналізується зміст і значення привнесення до українознавчих студій такої окремо взятої критичної парадигми, як постколоніальна теорія. У ході аналізу позицій, що займає суб’єкт подібної теоретичної діяльності у різних його модусах, запропоновано висновок про участь постколоніальної парадигми у формуванні критичної утопії – способу і простору творення легітимностей актуальних теоретичних настанов. Статья анализирует содержание и значение привнесения в украинистику такой отдельно взятой критической парадигмы как постколониальная теория. В ходе анализа позиций, которые занимает субъект подобной теоретической деятельности, в разных его модусах, предложен вывод, об участии постколониальной парадигмы в формировании критической утопии – способа и пространства создания легитимности для актуальных теоретических позиций. The article presents a detailed analysis of the content and significance of introducing such a special critical paradigm as a postcolonial theory to Ukrainian studios. In the course of analysing positions taken by the subject of such theoretical activity in its variety of modi one can draw a conclusion concerning the postcolonial paradigm participating in the formation of critical utopia as a way and space of creating urgent theoretical directives legitimacy.

Опис

Ключові слова

postcolonial theory, reduction of time, author, critical utopia, постколоніальна теорія, стиснення часу, автор, критична утопія

Бібліографічний опис

Паращич В.Я. Постколоніальна критика в Україні як пошук критичної утопії / В.Я. Паращич // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 917. Сер.: філософія. Філософські перипетії. – С. 107–111.