Оберегова функція ікон у традиційних віруваннях українських ромів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглянуто характер православної релігійності українських ромів. Окреслено історографію проблеми. Актуалізовано проблему оберегових функцій ікон в обрядах життєвого та календарного циклів та в контексті побутування звичаєвого права у традиційних громадах ромів. Статья посвящена рассмотрению характера православной религиозности украинских ромов. Рассмотрена историография проблемы. Актуализировано проблему обереговых функций икон в обрядах жизненного и календарного циклов и в контексте бытования обычного права в традиционных общинах ромов. The article deals with the nature of the Orthodox religiosity of Ukrainian Roma. The historiography problems are defined. The issue of icons protection function in the rites of the life and calendar cycles and in the context of existence of customary law in traditional Roma communities is actualized.

Опис

Ключові слова

народна релігійність, роми-серви, традиції, ритуал, вірування, ікона, народная религиозность, ромы-сэрвы, традиции, ритуал, верования, икона, folk religion, Ukrainian Roma, traditions, rituals, beliefs, icon

Бібліографічний опис

Зіневич Н. О. Оберегова функція ікон у традиційних віруваннях українських ромів // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». - Вип. 23. - С. 94-101.