Секта скопців у Бессарабії та на Поділлі (середина ХІХ – початок ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

У статті розглядається проблема існування на території Подільської та Бессарабської губерній Російської імперії осередків секти скопців. Досліджено особливості діяльності секти на території даних регіонів, межі її поширення, кількісні показники, організаційні засади. Автор приходить до висновку, що секта скопців на землях Бессарабії та Поділля складалася переважно з місцевих мешканців і мала тісні зв’язки з одновірцями у сусідній Румунії. Православні місіонери недостатньо уваги приділяли виявленню цієї секти та боротьбі проти неї. В статье рассматривается проблема существования на территории Подольской и Бессарабской губерний Российской империи общин секты скопцов. Исследованы особенности деятельности секты на территории данных регионов, границы ее распространения, количественные показатели, организационные основы. Автор приходит к выводу, что секта скопцов на землях Бессарабии и Подолья состояла преимущественно из местных жителей и имела тесные связи с единоверцами в соседней Румынии. Православные миссионеры уделяли недостаточно внимания выявлению этой секты и борьбе против нее. The article deals with the problem of the existence of the eunuchs’ cells on the territory of Bessarabia and Podillia provinces of the Russian empire. The features of the activity of the sect in these regions, the boundaries of its distribution, quantity of sectarians, and their organizational principles are analyzed in the article. The author concludes that the eunuchs’ sect existed on the lands of Bessarabia and Podillya, it consisted mostly of locals and had close relations with coreligionists in neighboring Romania. The Orthodox missionaries paid insufficient attention to the detection of the sect and the fight against it.

Опис

Ключові слова

секта, сектантство, скопці, Бессарабія, Поділля, місіонерство, скопцы, Бессарабия, Подолье, миссионерство, sect, sectarianism, eunuchs, Bessarabia, Podillia, missionary

Бібліографічний опис

Потоцький В. П. Секта скопців у Бессарабії та на Поділлі (середина ХІХ – початок ХХ ст.) / В. П. Потоцький // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2014. - № 1138: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 19. - С. 62-68.