Виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджено виховні практики, характерні для єпархіальних жіночих училищ України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Основний акцент зроблено на виявленні напрямів та методів виховання єпархіалок. Реконструкцію виховних практик у статті здійснено на підставі дослідження діловодної документації училищ та джерел особового походження. Зроблено висновок, що в єпархіальних жіночих училищах застосовували різні методи виховання, й деякі з них були запозичені з інститутів шляхетних дівчат. В статье исследуются воспитательные практики, которые были характерны для епархиальных женских училищ Украины во второй половине XIX – начале ХХ в. Основной акцент сделан на выявлении направлений и методов воспитания епархиалок. Реконструкцию воспитательных практик в статье осуществлено на основании исследования делопроизводственной документации училищ и источников личного происхождения. Сделан вывод, что в епархиальных женских училищах существовали различные методы воспитания, и некоторые из них были переняты у институтов благородных девиц. The article deals with upbringing practices in the eparchial women schools of Ukraine in the second half of 19th – early 20 century. It focuses on kinds and methods of upbringing students. The author reconstructs educational practices by means of analysing documentation of schools and private sources and draws the conclusion that there were various education methods in the eparchial women schools, some of them adopted from the Institutes for Noble Maidens.

Опис

Ключові слова

історія освіти, єпархіальні жіночі училища, виховний процес, методи виховання, напрями виховання, история образования, епархиальные женские училища, воспитательный процесс, методы воспитания, направления воспитания, history of education, eparchial women schools, upbringing process, methods of upbringing, educational guidelines

Бібліографічний опис

Нижнікова С. В. Виховний процес в єпархіальних жіночих училищах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. - 2016. - Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. - Вип. 22. - С. 39-43.