Вірування, забобони, повір'я і прикмети (спроба систематизації понять)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

Стаття є спробою систематизації понять «вірування», «повір'я», «забобони», «прикмети». У ній відзначено перспективність призбирування та опису таких мовних одиниць, семантика яких може мати глибинні етнокультурні нашарування. Основна увага приділяється, відповідно, аналізові значень вищезгаданих одиниць і встановленню критеріїв їх розмежування, також у статті з'ясовано мотивацію деяких повір'їв і прикмет. Установлено, що досліджувані мовні одиниці можуть зумовлюватися як суто об'єктивними чинниками, так і випадковими, суб'єктивними.

Опис

The present article is an attempt of systematize the notions «religious faiths», « superstitions», « beliefs» and «omens». The perspective of collecting and describing such linguistic units whose semantics may have deep ethnocultural layers is also pointed out in the article. The main attention is correspondingly centered on the analysis of the meanings of the above mentioned units and on setting the criteria for their differentiation; the motivation of some beliefs and omens is also clarified in the article. It is also stated that the linguistic units under investigation can be determined not only by purely objective but also by subjective factors.

Ключові слова

повір'я, забобони, прикмети, вірування, мотивація, емоційно-експресивне забарвлення

Бібліографічний опис

Сердега Р.Л. Вірування, забобони, повір'я і прикмети (спроба систематизації понять) / Р.Л. Сердега // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. Сер.: Філологія. – 2009. – № 843, вип. 55. – С. 130 – 133