Фрактальний метод аналізу кардіоритму у студентів з різними типами кровообігу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У даній статті висвітлено результати проведеного дослідження залежності фрактальних характеристик кардіоритму людини від типу її кровообігу. Для цього вивчали фрактальність серцевого ритму у студентів денного відділення Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за індексом Херста у трьох станах: у стані спокою (Н1), при навантаженні (Н2) та після відновлення частоти пульсу (Н3). У якості навантаження було обрано пробу Генча. У процесі дослідження було одержано результати, які дають можливість встановити залежність змін фрактальності кардіоритму від типу гемодинаміки студентів. В данной статье освещены результаты проведенного исследования зависимости фрактальных характеристик кардиоримта от типа кровообращения. Для этого изучали фрактальность сердечного ритма студентов дневного отделения Харьковского национального университета В.Н. Каразина с использованием индекса Херста в трех состояниях : в состоянии покоя (Н1), при нагрузках (Н2) и после восстановления пульса (Н3). В качестве нагрузки было использована проба Генча.В процессе иследования были получены результаты, которые дают возможность установить зависимость изменений фрактальности кардиоритма от типа гемодинамики студентов. This article presents the results of the study depending on the fractal characteristics of heart rate on the type of circulation. For this was studied fractal heart rate of full -time department of V.N. Karazin Kharkiv National University with using the Hurst index in three states: at rest (H1), with loads of (H2) and after recovery heart rate (H3). As load was used probe Gencha. During Research the results were obtained, which give possibility to establish the dependence changing of the fractal heart rate on the hemodynamic type of students.

Опис

Ключові слова

фрактальний аналіз, тип кровообігу, серцево-судинна система

Бібліографічний опис

Лаптєва Є.О. Фрактальний метод аналізу кардіоритму у студентів з різними типами кровообігу / Лаптєва Є.О. // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2010. – № 923. Сер.: Валеологія: сучасність і майбутнє. – Вип. 9. – С. 87 – 90