Інтенціональність філософського знання та формування життєвої програми людини повсякденності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харкiвський нацiональний унiверситет iм. В.Н. Каразiна

Анотація

У статті розглядається взаємозв’язок культури, філософії та повсякденності. Аргументується положення стосовно того, що між типологічними конструктами мови повсякденності, якими користуються люди для позначення явищ власного досвіду і власних переживань, та філософськими поняттями мають простежуватись відношення прямої спадковості. Тим самим філософське знання отримує інтенціональне обґрунтування на рівні значень. Це надає йому можливість бути задіяним у формуванні програми життєдіяльності людини повсякденності. В статье рассматривается взаимосвязь культуры, философии и повседневности. Аргументируется положение относительно того, что между типологическими конструктами языка повседневности, которыми пользуются люди для обозначения явлений собственного опыта и собственных переживаний, и философскими понятиями должны прослеживаться отношения прямой преемственности. Тем самым философское знание получает интенциональное обоснование на уровне значений. Это предоставляет ему возможность быть задействованным в формировании программы жизнедеятельности человека повседневности. Interconnection between culture, philosophy and everydayness is considered in this article. It is argued that between typological linguistic constructions of daily language, which people use for denotation of the phenomena of their own experience and fillings, and philosophical notions are relations of direct succession. By that philosophical knowledge receives intentional justification on the level of values. It gives him the possibility to be involved in forming of a human of everydayness vital program.

Опис

Карпенко Іван Васильович – доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (Харків).

Ключові слова

philosophizing, intentionality, everydayness, sense creativity, experiencing, філософування, інтенціональність, повсякденність, смислотворення, переживання

Бібліографічний опис

Карпенко І.В. Інтенціональність філософського знання та формування життєвої програми людини повсякденності / І.В. Карпенко // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм. В.Н. Каразiна. – 2012. – № 992. Сер. Філософія. Філософські перипетії. – Вип. 45. – С. 7-13.